1-آغاز پروژه جدول گذاری و آسفالت خیابان بسیج ۳ و ۵ درح

                           

2-آغاز عملیات حفاری جهت جدول گذاری خیابان امام علی(ع)