• آذين بندي و نصب ريسه ، پرچم و المان عيد غدير  در سطح شهر