1 - ایجاد سکوی نمازمیت آرامستان شهر


3-اجراي سنگ فرش و جدول دور فضاي سبزآيلند بلوار بسيج

       

             

3-آغاز ديوار چيني محوطه شهرداري درح